Choose Language :

Τελευταία Νέα

2018
07/06/2018    Πρόσκληση Μετόχων σε Ετήσια Γενική Συνέλευση 28/06/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

(δημοσιευόμενη σε περίληψη, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ 2γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα)

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ –

ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «J&P-ABAΞ Α.Ε.»

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 913601000

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε.» (εφεξής καλουμένη για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία»), καλεί σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, στις 28 Ιουνίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 στην έδρα της Εταιρείας στο Μαρούσι Ν. Αττικής και ειδικότερα στο επί της οδού Αμαρουσίου – Χαλανδρίου αριθμός 16, Τ.Κ. 151 25 – ιδιόκτητο κτίριο γραφείων της για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση της ‘Εκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της ‘Εκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή καθώς και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2017 – 31.12.2017.

2. ‘Εγκριση διαθέσεως αποτελεσμάτων χρήσης 01.01.2017 – 31.12.2017.

3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 01.01.2017 - 31.12.2017.

4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2018.

5. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920.

6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου.

8. Έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας σε εταιρείες και Κοινοπραξίες.

9. Παροχή άδειας κατ’ άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων του άρθρου 23α ή συνδεδεμένων εταιρειών.

10. Χορήγηση άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων (άρ. 23 Κ.Ν. 2190/20).

11. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της εκ του νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 09η Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

I. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά το Σάββατο 23 Ιουνίου 2018, (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, της 28ης Ιουνίου 2018, και η σχετική βεβαίωση αναφορικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο τη Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Για την Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 05ης Ιουλίου 2018, (ημερομηνία καταγραφής Α’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης), ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Α΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 09ης Ιουλίου 2018, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 06η Ιουλίου 2018, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση, μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης, καθώς και οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.jp-avax.gr.

Μαρούσι, 07 Ιουνίου 2018

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ