Choose Language :

Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις

2008
27/06/2008    Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26.06.2008

   

Κατ’επιταγή του άρθρου 278 του Κανονισμού του Χ.Α. «Ενημέρωση για αποφάσεις γενικών συνελεύσεων» σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

Στις 26/06/2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας στο Μαρούσι Ν. Αττικής, οδός Αμαρουσίου – Χαλανδρίου αρ. 16η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας  «J&P - ABAΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». Κατά τη συνεδρίαση της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσώπησαν το 73,87% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας. Τα θέματα που συζητήθηκαν και οι αποφάσεις που ελήφθησαν, έχουν ως εξής:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης της Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2007 – 31.12.2007: Η Γενική Συνέλευση με ποσοστό 73,83% ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, την Εκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το σχετικό Πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Θέμα 2ο Εγκριση διαθέσεως κερδών και διανομή μερίσματος: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τη διανομή μερίσματος, ποσού 0,12 ευρώ  ανά μετοχή (το οποίο είναι απαλλαγμένο φόρου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία) και προκύπτει από τα κέρδη χρήσεως 2007. Αποφάσισε την αποκοπή του δικαιώματος λήψεως μερίσματος από τη Δευτέρα 30/06/2008, ήτοι μέρισμα δικαιούνται όσοι μέτοχοι κατέχουν μετοχές της Εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της Παρασκευής  27 Ιουνίου 2008. Αποφάσισε όπως:  α. από τις 30 Ιουνίου 2008, η μετοχή της εταιρείας  διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο  Αθηνών  χωρίς δικαίωμα μερίσματος.Η πληρωμή του μερίσματος θα αρχίσει  τη Δευτέρα 07 Ιουλίου 2008  και θα ολοκληρωθεί έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2008. Η εν λόγω πληρωμή θα γίνει αποκλειστικά από το Τμήμα Θεσμικών και Ιδιοκτησίας της Τράπεζας Πειραιώς (οδός Λ. Συγγρού 142, Καλλιθέα, Τ.Κ. 176 71) και μόνο μέσω των εξουσιοδοτημένων χειριστών των μετόχων στο Σύστημα ΄Αυλων Τίτλων. Μετά τη λήξη της 31ης Δεκεμβρίου 2008, κάθε δικαιούχος που δεν εισέπραξε το μέρισμά του, θα μπορεί να το εισπράξει μόνο από τα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στο Μαρούσι Ν. Αττικής, οδός Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 16, Τ.Κ. 151 25. Επίσης, εγκρίθηκε η δημιουργία Τακτικού αποθεματικού ποσού 336.000,00 €, Πρώτου Μερίσματος ποσού 5.435.839,50 €, Πρόσθετου Μερίσματος ποσού  3.882.742,50 €, Αποθεματικών από κέρδη Τεχνικών επιχειρήσεων ποσού 157.922,49 €, η Διανομή κερδών στο προσωπικό ποσού 900.000,00 € και υπολοίπου κερδών εις νέον ποσού 198.972,30 €.

Θέμα 3ο Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ορκωτής Ελεγκτή για την χρήση 01.01.2007 - 31.12.2007: Η Γενική Συνέλευση με ποσοστό 69,17% ψήφισε υπέρ της απαλλαγής από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ορκωτής Ελεγκτή για την χρήση 01.01.2007 - 31.12.2007.

Θέμα 4ο Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τις ετήσεις οικονομικές καταστάσεις  για τη χρήση 2008 και καθορισμός της αμοιβής τους: Μετά από εισήγηση του Προέδρου, για τον έλεγχο της Εταιρείας στην τρέχουσα εταιρική χρήση 2008,  η Συνέλευση παμψηφεί εξέλεξε την Ελεγκτική Εταιρεία με την επωνυμία «BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.» και ειδικά : Ως τακτική την Ορκωτή Ελεγκτή Λογίστρια κα Βενετία Αναστασοπούλου-Τριαντοπούλου  Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 12391 Ως αναπληρωματικό τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Ιωάννη Αναστασόπουλο  Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 10151. Η αμοιβή του ελεγκτή, που θα διενεργήσει τον έλεγχο, θα καθοριστεί από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Π.Δ. 226/1997, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

Θέμα 5α Εγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2007. Η Γενική Συνέλευση με ποσοστό 71,44% ένέκρινε τις ανωτέρω καταβληθείσες μικτές αμοιβές στους διοικούντες, συνολικού ποσού 900.000,00 ευρώ,  για την προηγούμενη χρήση 2007.

Θέμα 5β Προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2008, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920: Η Γενική Συνέλευση με ποσοστό 71,44%  ενέκρινε   την καταβολή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που έχουν αναλάβει τη διοίκηση της Εταιρείας, συνολικού ποσού 900.000,00 ευρώ, για την τρέχουσα χρήση 2008.

Θέμα 6ο Εγκριση συμμετοχής της Εταιρείας σε εταιρείες και Κοινοπραξίες: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και με παμψηφεία των παρόντων ενέκρινε την συμμετοχή της Εταιρείας μας στις εταιρείες και κοινοπραξίες, που συστήθηκαν στη χρήση 2007.

Θέμα 7ο Εγκριση πλήρωσης κενών θέσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:Επειδή δεν υπήρξαν τέτοιες αποφάσεις για έγκριση, δεν έγινε συζήτηση για το θέμα αυτό.

Θέμα 8ο Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας. Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας, προς εναρμόνισή τους με τον Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την αναμόρφωση και τροποποίησή του από τον Ν. 3604/2007. Η Γενική Συνέλευση με ποσοστό 71,44%, αποφάσισε: 1. Την τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως:

1.  ............................................................................................................................................

........................................................................................................................................

 

1.3 Η εν γένει παροχή υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων και καθαριότητας, η παροχή υπηρεσιών λειτουργίας, συντήρησης, καθαρισμού, τεχνικής διαχείρισης, φύλαξης και λοιπών συναφών υπηρεσιών σε πάσης φύσεως τεχνικά έργα, κτίρια, έργα υποδομής σε επιχειρήσεις, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου.Κατά τα λοιπά το άρθρο 3 του Καταστατικού της Εταιρείας παραμένει ως έχει.

2. Την τροποποίηση, συμπλήρωση  και αναρίθμηση του συνόλου των άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας για την  εναρμόνισή του με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την αναμόρφωση και τροποποίησή του από τον Ν. 3604/2007.

Θέμα 9ο Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, εξέλεξε τον κ. Ιωάννη Πιστιόλη του Ευαγγέλου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο πλέον μετά την ανωτέρω εκλογή θα απαρτίζεται από 12 μέλη.

Θέμα 10ο Παροχή άδειας κατ’ άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων του άρθρου 23α ή συνδεδεμένων εταιρειών: Η Γενική Συνέλευση με ποσοστό 67,89%, ενέκρινε τη σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων του άρθρου 23α ή συνδεδεμένων εταιρειών.

Θέμα 11ο Χορήγηση άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων (άρ. 23 Κ.Ν. 2190/20): Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα χορήγησε την άδεια σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διευθύνσεως της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ομοειδών επιχειρήσεων.

Θέμα 12ο Διάφορες ανακοινώσεις: Στη συνέχεια ο  κ. Πρόεδρος προέβη σε διάφορες ανακοινώσεις προς τη Γενική Συνέλευση σε σχέση με την επιδίωξη των σκοπών της Εταιρείας.