Choose Language :

Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις

2009
25/06/2009    Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 24.06.2009

Κατ’επιταγή των άρθρων 4.1.3.1, 4.1.3.3 και 4.1.3.9 του Κανονισμού του Χ.Α. καθώς και του άρθρου 2 της Απόφασης 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

            Στις 24/06/2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας στο Μαρούσι Ν. Αττικής, οδός Αμαρουσίου – Χαλανδρίου αρ. 16η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας  «J&P - ABAΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». Κατά τη συνεδρίαση της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσώπησαν το 75,84% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας. Τα θέματα που συζητήθηκαν και οι αποφάσεις που ελήφθησαν, έχουν ως εξής:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση της Εκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθεσης της Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2008 – 31.12.2008:  Η Γενική Συνέλευση με ποσοστό 75,77% ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, την Εκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το σχετικό  Πιστοποιητικό της Ορκωτής Ελεγκτή. Επί του θέματος αυτού, από το συνολικό ποσοστό των παρισταμένων μετόχων, ήτοι 75,84%, ψήφισε ΥΠΕΡ  το 75,77%, δήλωσε ΑΠΟΧΗ το 0,07% και ψήφισε ΠΑΡΩΝ μέτοχος που κατέχει 836 μετοχές ήτοι ποσοστό 0,00%.

Θέμα 2ο Εγκριση  διαθέσεως κερδών και διανομή μερίσματος: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, ήτοι με ποσοστό 75,84% τη διανομή μερίσματος, ποσού 0,05 ευρώ  ανά μετοχή  για τη χρήση 2008. Μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 10% (Ν. 3697/2008), το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,045 ευρώ. Δικαιούχοι είσπραξης του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Εταιρείας της Τρίτης 30 Ιουνίου 2009 (record day). Από την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2009, οι μετοχές διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα λήψης του παραπάνω μερίσματος. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2009, αποκλειστικά από το Τμήμα Θεσμικών και Ιδιοκτησίας της Τράπεζας Πειραιώς, Λ. Συγγρού 142 Καλλιθέα, Τ.Κ. 176 71 μέσω των εξουσιοδοτημένων χειριστών των μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων. Για όσους εκ των μετόχων δεν καταστεί δυνατή η καταβολή του μερίσματος μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξή του μέσω του Δικτύου των Καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., κοινοποιώντας τον αριθμό μερίδας επενδυτή τους και επιδεικνύοντας την Αστυνομική τους Ταυτότητα. Μετά τη λήξη της 31ης Δεκεμβρίου 2009, κάθε δικαιούχος που δεν εισέπραξε το μέρισμά του, θα μπορεί να το εισπράξει μόνο από τα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 16, Τ.Κ. 151 25 Μαρούσι και εντός της προβλεπομένης από το Νόμο πενταετίας. Οι εξοφλητικές αποδείξεις για την Εφορία και τον μέτοχο, θα εκδοθούν και θα παραδοθούν από την Εταιρεία.

Θέμα 3ο Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ορκωτής Ελεγκτή για την χρήση 01.01.2008 - 31.12.2008: Η Γενική Συνέλευση με ποσοστό 68,83% ψήφισε υπέρ της απαλλαγής από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ορκωτής Ελεγκτή για την χρήση 01.01.2007 - 31.12.2007. Επί του θέματος αυτού, από τό συνολικό ποσοστό των παρισταμένων μετόχων ήτοι 75,84%, δεν ψήφισε το 7,01% και ψήφισε ΥΠΕΡ  το 68,83%. Κατά του εν λόγω θέματος ψήφισε μέτοχος που κατέχει 3.392 μετοχές (ποσοστό 0,00%).

Θέμα 4ο Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τις ετήσεις οικονομικές καταστάσεις  για τη χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής τους: Μετά από εισήγηση του Προέδρου, για τον έλεγχο της Εταιρείας στην τρέχουσα εταιρική χρήση 2009,  η Συνέλευση παμψηφεί εξέλεξε την Ελεγκτική Εταιρεία με την επωνυμία «BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.» και ειδικά : Ως τακτική την Ορκωτή Ελεγκτή Λογίστρια κα Βενετία Αναστασοπούλου-Τριαντοπούλου  Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 12391 Ως αναπληρωματικό τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Ιωάννη Αναστασόπουλο  Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 10151. Η αμοιβή του ελεγκτή, που θα διενεργήσει τον έλεγχο, θα καθοριστεί από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Π.Δ. 226/1997, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει. Επί του θέματος αυτού, ψήφισε ΥΠΕΡ ποσοστό 75,84% και δήλωσε ΑΠΟΧΗ μέτοχος  που κατέχει 3.392 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,00%.

Θέμα 5α Εγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2008. Η Γενική Συνέλευση με ποσοστό 74,49% ένέκρινε τις ανωτέρω καταβληθείσες μικτές αμοιβές στους διοικούντες, συνολικού ποσού 900.000,00 ευρώ,  για την προηγούμενη χρήση 2008. Επί του θέματος αυτού, από το συνολικό ποσοστό των παρισταμένων μετόχων, ήτοι 75,84%, ψήφισε ΥΠΕΡ  το 74,49%, και  δήλωσε ΑΠΟΧΗ το 1,35%.

Θέμα 5β Προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2009, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920: Η Γενική Συνέλευση με ποσοστό 74,49%  ενέκρινε   την καταβολή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που έχουν αναλάβει τη διοίκηση της Εταιρείας, συνολικού ποσού 900.000,00 ευρώ, για την τρέχουσα χρήση 2009. Επί του θέματος αυτού, από το συνολικό ποσοστό των παρισταμένων μετόχων, ήτοι 75,84%, ψήφισε ΥΠΕΡ  το 74,49%, και  δήλωσε ΑΠΟΧΗ το 1,35%.

Θέμα 6ο Εγκριση συμμετοχής της Εταιρείας σε εταιρείες και Κοινοπραξίες: Η Γενική Συνέλευση με ποσοστό 74,49% εγκρίνει την συμμετοχή της Εταιρείας μας στις εταιρείες και κοινοπραξίες, που συστήθηκαν στη χρήση 2008. Επί του θέματος αυτού, από το συνολικό ποσοστό των παρισταμένων μετόχων, ήτοι 75,84%, ψήφισε ΥΠΕΡ  το 74,49% και  δήλωσε ΑΠΟΧΗ το 1,35%.

Θέμα 7ο Εγκριση πλήρωσης κενών θέσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου: Επειδή δεν υπήρξαν τέτοιες αποφάσεις για έγκριση, δεν έγινε σύζήτηση για το θέμα αυτό.

Θέμα 8ο Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του. Oρισμός μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ως Εκτελεστικών, Μη Εκτελεστικών και Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών. Η Γενική Συνέλευση με ποσοστό 75,84%, ήτοι ομόφωνα εξέλεξε ως νέα μέλη με τριετή θητεία, ήτοι έως 30/06/2012 τους κ.κ. 1. Λεωνίδα (Δάκη) Ιωάννου (Μη Εκτελεστικό Μέλος), 2. Κωνσταντίνο Κουβαρά  (Εκτελεστικό Μέλος), 3. Νικόλαο Γεραρχάκη (Εκτελεστικό Μέλος), 4. Κωνσταντίνο Μιτζάλη (Εκτελεστικό Μέλος), 5. Γεώργιο Δημητρίου (Εκτελεστικό Μέλος), 6. Κωνσταντίνο Λυσαρίδη (Εκτελεστικό Μέλος), 7. Χρήστο Ιωάννου (Εκτελεστικό Μέλος), 8. Ιωάννη Πιστιόλη (Μη Εκτελεστικό Μέλος), 9. Ευθύβουλο Παρασκευαϊδη (Μη Εκτελεστικό Μέλος), 10. Κωνσταντίνο Σιακόλα (Μη Εκτελεστικό Μέλος),  11. Ιωάννη Χαστά (Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος), 12. David (Ντέϊβιντ)  Watson (Γουάτσον) (Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος). Επί του θέματος αυτού, ψήφισε ΥΠΕΡ το 75,84%. Επίσης, δήλωσε ΑΠΟΧΗ μέτοχος  που κατέχει 3.392 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,00%.

Θέμα 9ο Μεταβολή της κατανομής των κεφαλαίων που προέκυψαν από αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως αυτή αποφασίστηκε με την από 23/08/2007 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Η Γενική Συνέλευση με ποσοστό 75,84% ενέκρινε την εν θέματι μεταβολή, όπως αυτή είχε προταθεί για έγκριση προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων δυνάμει της από 22.06.2009 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Επίσης δήλωσε ΑΠΟΧΗ μέτοχος που κατέχει 3,392 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,00%.

Θέμα 10ο Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. Η Γενική Συνέλευση με ποσοστό 75,84%, αποφάσισε τη Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, με μέλη της τους κ.κ.: 1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΣΙΑΚΟΛΑ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ), 2. ΙΩΑΝΝΗ ΧΑΣΤΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ) και 3. DAVID WATSON  (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ). Επίσης δήλωσε ΑΠΟΧΗ μέτοχος που κατέχει 3,392 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,00%.

Θέμα 11ο Παροχή άδειας κατ’ άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων του άρθρου 23α ή συνδεδεμένων εταιρειών: Η Γενική Συνέλευση με ποσοστό 75,63%, ενέκρινε τη σύναψη  συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων του άρθρου 23α ή συνδεδεμένων εταιρειών. Επί του θέματος αυτού, από το συνολικό ποσοστό των παρισταμένων μετόχων, ήτοι 75,84%, ψήφισε ΥΠΕΡ  το 75,63% και  ΚΑΤΑ το 0,21%. Επίσης, δήλωσε ΑΠΟΧΗ μέτοχος  που κατέχει 3.392 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,00%.

Θέμα 12ο Χορήγηση άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων (άρ. 23 Κ.Ν. 2190/20): Η Γενική Συνέλευση με ποσοστό 75,84% χορήγησε την άδεια σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διευθύνσεως της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ομοειδών επιχειρήσεων.  Επίσης, δήλωσε ΑΠΟΧΗ μέτοχος  που κατέχει 3.392 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,00%.

Θέμα 13ο Διάφορες ανακοινώσεις: Στη συνέχεια ο  κ. Πρόεδρος προέβη σε διάφορες ανακοινώσεις προς τη Γενική Συνέλευση σε σχέση με την επιδίωξη των σκοπών της Εταιρείας. Επί του θέματος αυτού, από το συνολικό ποσοστό των παρισταμένων μετόχων, ήτοι 75,84%, ψήφισε ΥΠΕΡ  το 74,28% και  ΚΑΤΑ το 1,56%. Επίσης, δήλωσε ΑΠΟΧΗ μέτοχος  που κατέχει 3.392 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,00%.