Choose Language :

Δελτία Τύπου

2006
30/06/2006    Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 30/06/2006 με την αυτοπρόσωπη ή δι’ αντιπροσώπου συμμετοχή 55.501.334 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, οι οποίες αντιστοιχούν στο 75,82% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

Η Γενική Συνέλευση υπερψήφισε τις παρακάτω αποφάσεις:

1. Ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2005 - 31/12/2005, μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, όπως αυτές δημοσιεύθηκαν στον Τύπο την 31/03/2006 και περιέχονται στο Ετήσιο Δελτίο 2005 που εκδόθηκε από την Εταιρεία.

2. Ενέκρινε την προτεινόμενη διάθεση των κερδών και την διανομή μερίσματος ύψους €0,12 ανά μετοχή στους δικαιούχους μετόχους, οι οποίοι θα περιλαμβάνονται στο μετοχολόγιο της Εταιρείας κατά την λήξη της συνεδρίασης της 03/07/2006 στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Από την 04/07/2006 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα απολαβής μερίσματος. Η διανομή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 12/07/2006 με πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων μετόχων μέσω των εξουσιοδοτημένων χειριστών τους στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων.

3. Απάλλαξε τα Μέλη του Δ.Σ. και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2005 - 31/12/2005

4. Εξέλεξε την Ελεγκτική Εταιρία BKR Πρότυπος Ελεγκτική ΑΕ, και ειδικότερα ως τακτικό ελεγκτή τον κο Ιωάννη Αναστασόπουλο με αναπληρωματική την κα Βενετία Αναστασοπούλου-Τριαντοπούλου, να διενεργήσει το έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας εταιρικής χρήσης.

5.      Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την κλειόμενη χρήση και παρείχε προέγκριση για τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την τρέχουσα χρήση

6.      Ενέκρινε την συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες εταιρίες και κοινοπραξίες

7.      Εξέλεξε νέο 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο για 3ετή θητεία, λόγω λήξης της θητείας του προηγούμενου, το οποίο αποτελείται από τα παρακάτω μέλη :

 • Λεωνίδας Ιωάννου, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
 • Κωνσταντίνος Κουβαράς, Αναπληρωτής Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
 • Νικόλαος Γεραρχάκης, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
 • Κωνσταντίνος Μιτζάλης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
 • Κωνσταντίνος Λυσαρίδης, Εκτελεστικό Μέλος
 • Γεώργιος Δημητρίου, Εκτελεστικό Μέλος
 • Χρίστος Ιωάννου, Εκτελεστικό Μέλος
 • Ευθύβουλος Παρασκευαΐδης, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Κωνσταντίνος Σιακόλας, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Ιωάννης Χαστάς, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Χρυσόστομος Θεοκλή, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

8.      Χορήγησε άδεια για την σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρίας και των προσώπων του άρθρου 23α ή συνδεδεμένων εταιρειών

9.      Χορήγησε άδεια σε μέλη του Δ.Σ. και της Διεύθυνσης της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε διοικητικά συμβούλια ή στην διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων

Η Διοίκηση της J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. υποδέχτηκε τους μετόχους της Εταιρείας στο νέο κτίριο γραφείων της στην οδό Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, όπου ανέλυσε τα οικονομικά αποτελέσματα του 2005 και ενημέρωσε για τις προοπτικές του Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ και την πορεία των δραστηριοτήτων του.

Η Διοίκηση ανέφερε ότι το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων του Ομίλου έχει ενισχυθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα, προσεγγίζοντας πλέον σε αξία τα €1,2 δις συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων για τις οποίες οι εταιρείες του Ομίλου έχουν κηρυχθεί ανάδοχοι και βρίσκονται στην τελική φάση της υπογραφής τους. Σε αυτό το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο, τα έργα του εξωτερικού αντιπροσωπεύουν το 30% περίπου και τα έργα στην Ελλάδα το 70%.

Οι μέτοχοι ενημερώθηκαν για τις κινήσεις που πραγματοποιούνται προκειμένου να ενισχυθεί η θέση του Ομίλου, και ειδικότερα με την δραστηριοποίηση στον τομέα των ιδιωτικών έργων, την ανάπτυξη ακινήτων, τις νέες επενδύσεις σε δραστηριότητες εκτός του κατασκευαστικού αντικειμένου όπως τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ και η ενέργεια, καθώς και την παροχή υπηρεσιών.

Η Διοίκηση τόνισε την αξία του χαρτοφυλακίου συμμετοχών του Ομίλου σε συμβάσεις παραχώρησης, με κυριότερες αυτές της Αττικής Οδού και της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου, αλλά και την σημασία των έργων παραχώρησης τα οποία διεκδικεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό ο Όμιλος σε συνεργασία με ισχυρούς εταίρους.

Ειδικότερα, ο Όμιλος έχει προεπιλεγεί και θα διεκδικήσει τα έργα παραχώρησης για τον οδικό άξονα Ελευσίνας–Κορίνθου-Πάτρας-Τσακώνας και τις επεκτάσεις της Αττικής Οδού, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 2,7 δις ευρώ.

Επίσης, ο Όμιλος προετοιμάζεται για την κατάθεση προσφορών για σειρά αυτοχρηματοδοτούμενων έργων στα οποία έχει προεπιλεγεί, στην Σερβία σε συνεργασία με την Vinci, στην Πολωνία σε συνεργασία με την FCC, καθώς επίσης και στην Κύπρο.

Μαρούσι, 30 Ιουνίου 2006

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ