Choose Language :

Δελτία Τύπου

2007
22/06/2007    Υποβολή Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης για αγορά μετοχών Αθηνά ΑΤΕ

1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «J&P ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», με Αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 14303/06/B/86/26, έδρα το Μαρούσι Αττικής (οδός Αμαρουσίου Χαλανδρίου αρ. 16), όπως εκπροσωπείται νόμιμα (στο εξής ο «Προτείνων»), ανακοινώνει την υποβολή Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία, «ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε.», με Αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 13556/06/Β/86/07  και έδρα την Αθήνα Αττικής (Λ. Μεσογείων 357 – 359), (στο εξής η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3461/2006 (στο εξής η «Υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση»).

2. Η «NBG International Limited», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το Αγγλικό Δίκαιο (αρ. Μητρώου 3226968) και εδρεύει στο Λονδίνο του Ηνωμένου Βασιλείου και συγκεκριμένα στο Old Change House, 128 Queen Victoria Street EC4V 4BJ, ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντα (κατά την έννοια του άρθρου 12 του Ν. 3461/2006) (στο εξής ο «Σύμβουλος»). Ο Σύμβουλος μπορεί να παρέχει στην Ελλάδα τις επενδυτικές υπηρεσίες, που αναφέρονται στο άρθρο 2§1, εδάφιο (δ) του Ν. 2396/1996.

3. Κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 38.406.437,16 διαιρείται σε 49.239.022 κοινές, ονομαστικές μετοχές, υπό άυλη μορφή, ονομαστικής αξίας € 0,78 η κάθε μία (στο εξής οι «Μετοχές»), και είναι ολοσχερώς καταβλημένο. Οι Μετοχές είναι εισηγμένες και διαπραγματεύονται στην Αγορά Αξιών (Κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης) του Χρηματιστηρίου Αθηνών (στο εξής το «Χ.Α.»).

4. Κατά την 22/06/2007 ο Προτείνων είχε στην κυριότητά του 27.795.641 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 56,45% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

5. Η Δημόσια Πρόταση αφορά σε όλες τις Μετοχές οι οποίες δεν ανήκουν στην κυριότητα του Προτείνοντα και των ενεργούντων σε συντονισμό με αυτόν προσώπων, δηλαδή 21.443.381 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 43,55% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (στο εξής οι «Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης»).

6. Το προσφερόμενο αντάλλαγμα για την απόκτηση κάθε Μετοχής της Δημόσιας Πρότασης, που προσφέρεται εγκύρως στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, ανέρχεται σε € 1,67 τοις μετρητοίς (στο εξής το «Προσφερόμενο Τίμημα»). Ο Προτείνων αναλαμβάνει να καταβάλει και τα δικαιώματα υπέρ του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (στο εξής το «ΚΑΑ»), τα οποία ανέρχονται σε ποσοστό 0,08% επί της αξίας της μεταβίβασης, σύμφωνα με το άρθρο 41 του «Κανονισμού Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών» και το άρθρο 3, παράγραφος 3 της υπ. αριθμ. 269/27.6.2006 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΑΑ, όπως ισχύει, τα οποία βαρύνουν τους αποδεχόμενους μετόχους.

7. Για τη χρονική περίοδο που αρχίζει από την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης και λήγει την τελευταία ημέρα της Περιόδου Αποδοχής, ο Προτείνων προτίθεται να αποκτά Μετοχές μέσω χρηματιστηριακών ή/και εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών σε τιμή που δεν θα υπερβαίνει τα € 1,67 ανά Μετοχή. Όλες αυτές οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 2 του Ν. 3461/2006.

8. Εάν, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων κατέχει Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν όλων των υπόλοιπων Μετοχών της Εταιρείας σε τιμή ίση προς το Προσφερόμενο Τίμημα, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3461/2006 (στο εξής το «Δικαίωμα Εξαγοράς»).

9. Όπως απαιτείται από το Ν. 3461/2006, ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης ενημερώνοντας την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και καταθέτοντας ταυτόχρονα σχέδιο του πληροφοριακού δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 1 του Ν. 3461/2006.

10. Η πραγματοποίηση της Δημόσιας Πρότασης προϋποθέτει την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (το οποίο θα περιλαμβάνει το σύνολο των όρων της Δημόσιας Πρότασης) και η ολοκλήρωσή της δεν υπόκειται σε αιρέσεις, κατά την έννοια του άρθρου 22 του Ν. 3461/2006 εκτός από την λήψη έγκρισης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Σημαντικές Σημειώσεις

1. Η Δημόσια Πρόταση απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα που δύνανται να την αποδεχθούν νόμιμα. Συνακόλουθα, η Δημόσια Πρόταση δεν απευθύνεται και κανένα αντίγραφο της παρούσας ανακοίνωσης, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως σχετικών εγγράφων ή υλικών, δεν επιτρέπεται να ούτε θα ταχυδρομηθεί, προωθηθεί, διανεμηθεί ή αποσταλεί από οιονδήποτε (συμπεριλαμβανομένων θεματοφυλάκων, εντολοδόχων και εμπιστευματοδόχων (trustees)), εντός, από ή προς οποιαδήποτε χώρα, εκτός της Ελλάδος, όπου η υποβολή ή η αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης ή η διάδοση πληροφοριών για τη Δημόσια Πρόταση απαγορεύεται ή υπόκειται σε περιορισμούς (στο εξής κάθε τέτοια χώρα θα αναφέρεται ως «Εξαιρούμενη Περιοχή»), ή σε κατοίκους των χωρών αυτών ή σε οποιαδήποτε πρόσωπα στα οποία εφαρμόζεται η νομοθεσία Εξαιρούμενης Περιοχής.

2. Η Δημόσια Πρόταση δεν διενεργείται ούτε και θα διενεργηθεί, άμεσα ή έμμεσα, εντός ή προς, δια ταχυδρομείου ή δια οιουδήποτε άλλου μέσου ή τρόπου (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τέλεξ, τηλεφώνου και Διαδικτύου) του διαπολιτειακού ή εξωτερικού εμπορίου, ή μέσω εθνικών, πολιτειακών ή άλλων χρηματιστηρίων οποιασδήποτε Εξαιρούμενης Περιοχής, και η Δημόσια Πρόταση δεν δύναται να γίνει αποδεκτή δια των παραπάνω μέσων ή τρόπων ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο από ή εντός οποιασδήποτε Εξαιρούμενης Περιοχής. Κατ' ακολουθία, αντίγραφα της παρούσας ανακοίνωσης ή/και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου ή υλικού δεν πρόκειται και δεν πρέπει να ταχυδρομηθούν, διανεμηθούν ή αποσταλούν με οποιονδήποτε τρόπο, αμέσως ή εμμέσως, προς, εντός ή από οποιαδήποτε Εξαιρούμενη Περιοχή και οποιαδήποτε πρόσωπα τυχόν λάβουν οποιαδήποτε τέτοια έγγραφα ή υλικά (συμπεριλαμβανομένων θεματοφυλάκων, εντολοδόχων και εμπιστευματοδόχων (trustees)) υποχρεούνται να μην τα προωθήσουν, διανείμουν, αποστείλουν ή ταχυδρομήσουν προς, εντός ή από οποιαδήποτε Εξαιρούμενη Περιοχή και να μην χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε από τα παραπάνω μέσα ή τρόπους σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση.

3. Η Δημόσια Πρόταση δεν απευθύνεται και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από οποιοδήποτε Μέτοχο, επί του οποίου εφαρμόζεται ή ο οποίος υπάγεται στη νομοθεσία οποιασδήποτε Εξαιρούμενης Περιοχής. Δια της αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης κάθε Αποδεχόμενος Μέτοχος δηλώνει και διαβεβαιώνει ότι δεν εφαρμόζεται επ' αυτού και ότι δεν υπάγεται για οποιονδήποτε λόγο στη νομοθεσία οποιασδήποτε Εξαιρούμενης Περιοχής.

Μαρούσι, 22 Ιουνίου 2007

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ