Choose Language :

Δελτία Τύπου

2007
27/07/2007    Έναρξη Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης προς μετόχους ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ

Η ΕΤΑΙΡEΙΑ «J&P – ΑΒΑΞ Α.Ε.»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε.»

ΜΕ ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ

€ 1,67 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «ΕΚ») ενέκρινε την Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2007, το Πληροφοριακό Δελτίο της εταιρίας  «J&P ΑΒΑΞ Α.Ε.» (ο «Προτείνων») για την υποχρεωτική δημόσια πρόταση αγοράς (η «Δημόσια Πρόταση») των κινητών αξιών της εταιρίας «Αθηνά Α.Τ.Ε.» (η «Εταιρεία»). Η πρόταση υποβλήθηκε από τον Προτείνοντα, σύμφωνα με τον Ν. 3461/2006 περί «Ενσωμάτωσης στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις» (ο «Νόμος»), μετά την απόκτηση εκ μέρους του ποσοστού 47,37% του συνολικού καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας την 11/06/2007.

Η περίοδος, κατά τη διάρκεια της οποίας οι μέτοχοι της Εταιρείας δύνανται να δηλώσουν την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης με την υποβολή της σχετικής δήλωσης αποδοχής σε οποιοδήποτε κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. (η «Εθνική Τράπεζα»),

§               αρχίζει την Τρίτη 31 Ιουλίου 2007, 08:00 π.μ. και

§               λήγει την Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2007 14:30 μ.μ.

Η διαδικασία αποδοχής περιλαμβάνει δύο στάδια.

(α) Οι αποδεχόμενοι τη δημόσια πρόταση μέτοχοι  πρέπει πρώτα να απευθυνθούν στον αρχικό Χειριστή των Μετοχών τους (όπως ορίζεται στον Κανονισμό λειτουργίας του ΣAΤ) στον οποίο θα δώσουν εντολή για την μεταφορά με τη διαδικασία Άρσης Αξίας (στο εξής «Άρση Αξίας») του Σ.Α.T. του αριθμού των μετοχών που επιθυμούν να μεταβιβάσουν με σκοπό την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης Ο Αρχικός Χειριστής θα παραδώσει στον αποδεχόμενο μέτοχο το Αποδεικτικό Άρσης όπου αναγράφονται: ο αύξων αριθμός Άρσης, η ημερομηνία της πραγματοποίησής της και ο αριθμός των μετοχών που ήρθησαν. Ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα παραλάβει επίσης από τον αρχικό Χειριστή μια εκτύπωση από το ΣΑΤ όπου θα εμφανίζεται η μερίδα επενδυτή και ο λογαριασμός Αξιών τον οποίο διατηρεί ο αποδεχόμενος μέτοχος στο ΣΑΤ.

(β) Οι αποδεχόμενοι μέτοχοι προσέρχονται στη συνέχεια σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας, κατά τις συνήθεις εργάσιμες ημέρες και ώρες έχοντας μαζί τους το Αποδεικτικό Άρσης καθώς και την εκτύπωση από το Σ.Α.Τ. με τα στοιχεία της Μερίδας Επενδυτή και του Λογαριασμού Αξιών στο Σ.Α.Τ. Στο Κατάστημα εξουσιοδοτούν την Εθνική Τράπεζα να αναλάβει τον χειρισμό των Μετοχών υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση χρήσης (στο εξής η «Εξουσιοδότηση Χρήσης»). Στη συνέχεια συμπληρώνουν και υπογράφουν το κατάλληλο για τη λήψη των αξιών έντυπο και κατόπιν πραγματοποιείται η διαδικασία Λήψης Αξίας (στο εξής «Λήψη Αξίας») για τον αριθμό των μετοχών για την οποία έχουν πραγματοποιήσει διαδικασία Άρσης Αξίας από τον αρχικό Χειριστή τους. Τέλος συμπληρώνουν και υπογράφουν τη Δήλωση Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, ώστε να πραγματοποιηθεί η σχετική μηχανογραφική διαδικασία και παραλαμβάνουν μηχανογραφικά επικυρωμένο αντίγραφο της Δήλωσης Αποδοχής. Όλα τα πιο πάνω έντυπα συμπεριλαμβανομένης και της Δήλωσης Αποδοχής πρέπει να είναι προσηκόντως υπογεγραμμένα από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο.

Η διαδικασία αποδοχής περιγράφεται αναλυτικά στο κεφάλαιο 3 του Πληροφοριακού Δελτίου. Οι μέτοχοι της Εταιρείας μπορούν να λάβουν αντίγραφα του Πληροφοριακού Δελτίου, τη δήλωση αποδοχής καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της δήλωσης αποδοχής από οποιοδήποτε κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στην Ελλάδα από την Τρίτη, 31 Ιουλίου 2007, και καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης ή πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της δήλωσης αποδοχής στους ακόλουθους τηλεφωνικούς αριθμούς της Εθνικής Τράπεζας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: 210 3349681 και 210 3349655.

Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευθούν εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της ως άνω περιόδου αποδοχής. Σε περίπτωση που ο Προτείνων, μετά τη λήξη της περιόδου αποδοχής κατέχει συνολικά μετοχές που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστο 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων προτίθεται να απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν όλων των υπολοίπων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η Δημόσια Πρόταση απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα που δύνανται να την αποδεχθούν νόμιμα. Συνακόλουθα, η Δημόσια Πρόταση δεν απευθύνεται και κανένα αντίγραφο της παρούσας ανακοίνωσης, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως σχετικών εγγράφων ή υλικών, δεν επιτρέπεται να ταχυδρομηθεί, προωθηθεί, διανεμηθεί ή αποσταλεί από οιονδήποτε (συμπεριλαμβανομένων θεματοφυλάκων, εντολοδόχων και εμπιστευματοδόχων (trustees)), εντός, από ή προς οποιαδήποτε χώρα, εκτός της Ελλάδος, όπου η υποβολή ή η αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης ή η διάδοση πληροφοριών για τη Δημόσια Πρόταση απαγορεύεται ή υπόκειται σε περιορισμούς (στο εξής κάθε τέτοια χώρα θα αναφέρεται ως «Εξαιρούμενη Περιοχή»), ή σε κατοίκους των χωρών αυτών ή σε οποιαδήποτε πρόσωπα στα οποία εφαρμόζεται η νομοθεσία Εξαιρούμενης Περιοχής.

 

Μαρούσι, 27/07/2007

Το Διοικητικό Συμβούλιο